Пердашка с гумена гъба 140х280х20мм

Пердашка с гумена гъба 140х280х20мм