Редуциращ нипел за 1/2" за дебитомер за вода

Редуциращ нипел за 1/2″ за дебитомер за вода