Политика на „Енкканто Трейд“ ООД за защита на личните данниЧл. 1 Общи разпоредби
“Енкканто Трейд” ООД (Наричано по-долу за краткост “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.
Можем да променяме тази Политика в определени моменти, така, че молим да се уверите, че сте запознати с актуалната Политика за поверителност. Като използвате сайта ни и предоставяните чрез него услуги, Вие се съгласявате да сте обвързани от тази политика.

Чл. 2 За нас
Ние от „Енкканто Трейд“ ООД  представляваме, внасяме, продаваме и предоставяме сервиз на определена част от машините, които продаваме в шоурума на Дружеството. Ние сме официален дистрибутор за търговските марки – Grako, Mitrousis, FullCircle Inc, BAPro. Осъществяваме консултации и  демонстрации с цел прецизиране в избора на машини за безвъздушно нанасяне на боя и шпакловка, както и при пръскане на мазилка с  турбозолни машини. Предлагаме професионални инструменти за фина шпакловане,  за полагане на декоративна мазилка, както  и специализирани устройства за обработка и довършителна работа на гипскартон.

Адресът ни на управление и адресът ни за кореспонденция е: гр. Самоков, ж.к. Самоково, Бл. 32, Вх. Б.

Адресът на шоурума е: гр. София, ж.к. Дружба 2, Цариградски комплекс, Бл. 282, Вх. Е, Ет. 0.

Чл. 3 Как събираме лична информация от Вас
Получаваме информация за Вас, когато използвате уебсайта https://enkkantotrade.bg и когато се включвате в организирани от нас събития и обучения.

Чл. 4 Какъв вид лични данни събираме, обработваме и съхраняваме

 1. Събираме само основни лични данни за Вас, които включват името, адреса, e-mail адреса, телефонния номер, данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google+, Facebook, Instagram).
 2. Ние не събираме и не обработваме лични данни, които се отнасят за следното:
  разкриват расов или етнически произход;
  •    разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 3. Събираме лични данни само от лицата, за които се отнасят.
 4. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 5. Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

 

 

Чл. 5 Как се използва информацията от личните ви данни

 1. Ние събираме и обработваме личните данни, които ни предоставяте за следните цели:
 • създаване на профил с цел регистрация в уебстраницата ни и направа на заявка от нея;
 • отговаряне на запитвания и предоставяне ви на информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания
 • счетоводни цели;
 • правим статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите ни;
 • да се уверим, че клиентите ни са реални и да предотвратим измами;
 • участие в провеждане на игри, томболи, рекламни кампании;
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;
 • търсим вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас продукти;
 • да осигурим запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни,
 • да ви информираме за промени в общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.При обработването и съхранението на личните данни, Дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Чл. 6 Колко дълго пазим информацията от личните ви данни

 1. Дружеството съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от:
 • съществуването на профила Ви в https://enkkantotrade.bg
 • до оттегляне на съгласието за обработване
 • докато това е необходимо за ползването сайта ни и Услугите на онлайн магазина за направата на заявка или запитване от Ваша страна
 • колкото е предвидено в договор между нас,
 • при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.След заличаване на профила Ви или постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, Дружеството полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

 

Чл. 8 В кои случаи ще се свързваме с Вас

 1. Вие имате избор дали да получавате информация от нас или не.
 2. Ние можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на Услугите, които сте заявили, на задълженията по договор между нас, за предоставяне на нова информация, пряко свързана с услуги, които сте заявили, в отговор на Ваше запитване, за целите на запазване на Ваши интереси във връзка с ползването на сайта или Услугите ни, или въз основа на законово изискване.
 3. Ние няма да се свързваме с Вас за маркетингови цели по e-mail, телефон, чрез текстови съобщения, или по пощата, освен ако не сте ни дали предварителното си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Чл.9 Как можете да получите достъп и да поискате коригиране или заличаване на Вашите лични данни

 1. Вие имате право по всяко време да поискате от нас:
 • достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, какви категории са те, целите на това обработване, и получателите, на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на личните Ви данни, които се обработват, и техния източник;
 • коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. личен или служебен телефон за връзка, и каквато и да е друга информация,
 • заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679),
 • уведомяване за това коригиране, заличаване или блокиране на третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.Желаното от Вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на Вашите лични данни. Извършването му е безплатно. За да поискате достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Вашите лични данни, които обработваме, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:
 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
 5. нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.Заявлението се изпраща на email: office@enkkantotrade.bg
  Ние ще изпълним искането Ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.

  Вие ще бъдете уведомени за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това съгласно изискванията на закона. Уведомлението за това ще Ви бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

Чл. 10 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни и как да се „отпишете“?

 1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст, изпратено чрез имейл до office@enkkantotrade.bg.
 2. Дружеството може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта на място в офиса на Дружеството пред наш служител.
 3. Вие имате правото да поискате от Дружеството изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Дружеството има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.Дружеството не е длъжно да изтрие личните данни, които има законово задължение да съхранява, включително за:
 • упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Дружеството или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес
 • целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на отправени срещу него правни претенции или доказване на свои права.С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в сайта и онлайн магазина на Дружеството, вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате сайта на Енкканто Трейд и/или да направите нова регистрация.

Чл.11 Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

 1. Ако Дружеството установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 2. Дружеството не е длъжно да Ви уведомява, ако:
 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл. 12 В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон : 02/ 915 3 518
Интернет страница : www.cpdp.bg

Чл. 13 Преразглеждане на тази Политика
Преглеждаме редовно тази Политика, за да осигурим качествена и законосъобразна защита на Вашите лични данни. Тази Политика е последно актуализирана към 21 май 2018 г. и е в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).